ERUDIO - EXPRESIA EDUCAŢIEI
 Carta ERUDIO  |  Statut 
Programe:   ERISMA |  ÎNTÂLNIRI |  WORKSHOP |  ATELIERE   ELUMNI 
 Contact 
Statutul Asociaţiei ERUDIO

- extras -

CAP. I. MEMBRI ASOCIAŢI FONDATORI

Art. 1.   Prezenta asociaţie se constituie având ca membri asociaţi fondatori următoarele persoane:

 1. Liviu Papadima, cetăţean român, născut la data de 11.06.1957, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, [...]
 2. Georgiana Ioana Dragomir, cetăţean român, născută la data de 07.11.1975 în Bucureşti, domiciliata în Bucureşti, [...]
 3. Mihaela Cristina Gînju, cetăţean român, născută la data de 03.12.1968 în Bucureşti, [...]
 4. Adrian Stanciu, cetăţean român, născut la data de 25.12.1960 în Bucureşti, [...]
 5. Cosmin Alexandru, cetăţean român, născut la data de 25.10.1969 în Mun. Ploieşti Judeţul Prahova, domiciliat în Bucureşti, [...]

Art. 2. Persoanele identificate la art. 1 din prezentul Statut consimt a se asocia prin punerea în comun a contribuţiei lor materiale şi a cunoştinţelor lor pentru realizarea scopului asociaţiei.

CAP. II. DENUMIREA, SEDIUL şi DURATA

Art. 3.   Asociaţia poartă denumirea completă de „ERUDIO”, în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr. 36546 din data de 29.09.2005, eliberată de Ministerul Justiţiei (denumită în continuare „ASOCIAŢIA ERUDIO”).

Art. 4.   ASOCIAŢIA ERUDIO se constituie ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, făra scop lucrativ sau patrimonial, non-profit şi independentă, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (denumita în continuare „O.G. nr. 26/2000”).

Art. 5.   Sediul principal al ASOCIAŢIEI ERUDIO este în Bucureşti, [...]
Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director şi va fi comunicată instanţelor judecătoreşti de care aparţin vechiul şi noul sediu al ASOCIAŢIEI ERUDIO.

Art. 6.   ASOCIAŢIA ERUDIO se constituie pe durată nedeterminată şi va funcţiona de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAP. III. SCOPUL şi OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI ERUDIO

Art. 7.   ASOCIAŢIA ERUDIO se înfiinţează în vederea promovării şi realizării următoarelor scopuri:

 1. promovarea bunelor practici în educaţie;
 2. modernizarea atitudinilor şi a mentalităţilor în raport cu educaţia;
 3. îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale;

Art. 8.   În vederea îndeplinirii scopului său, ASOCIAŢIA ERUDIO îşi propune atingerea următoarelor obiective:

 1. editarea de publicaţii culturale (reviste, cărţi, broşuri) pe hârtie şi pe suport electronic;
 2. organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice şi artistice;
 3. organizarea de cursuri, colocvii, conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde;
 4. organizarea, mijlocirea, promovarea şi dezvoltarea schimburilor culturale şi ştiinţifice cu organizaţii din alte ţări;
 5. promovarea intereselor ASOCIAŢIEI ERUDIO şi ale asociaţilor săi pe lângă organele guvernamentale, ale administraţiei de stat sau pe lângă instituţiile publice din România şi din străinatate, interese legate de activităţi ce au ca scop realizarea scopului ASOCIAŢIEI ERUDIO;
 6. schimbul de idei şi informaţii pe teme reflectând realităţile educationale, culturale, de interes public şi de afaceri prezente şi de perspectivă în România;
 7. facilitarea accesului la programe de asistenăţ internaţională în domeniul dezvoltării educaţiei în România, protejării şi valorificării valorilor educaţionale româneşti;
 8. colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale, din România sau din alte ţări, pentru realizarea de activităţi comune conforme scopurilor ASOCIAŢIEI ERUDIO, inclusiv pe calea afilierii ASOCIAŢIEI ERUDIO la alte organisme naţionale şi internaţionale;
 9. căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor ASOCIAŢIEI ERUDIO;
 10. desfăşurarea prin societăţi comerciale înfiinţate în conditiile art. 47 din O.G. nr. 26/2000 sau în mod direct, în baza art. 48 din acelaşi act normativ, a oricăror activităţi comerciale de natură să producă venit, destinat în exclusivitate realizării scopurilor Statutare ale ASOCIAŢIEI ERUDIO.

Art. 9.   ASOCIAŢIA ERUDIO işi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al ASOCIAŢIEI ERUDIO.

Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de ASOCIAŢIA ERUDIO prin Actul Constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispozitie, în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI ERUDIO, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al ASOCIAŢIEI ERUDIO.

Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor.

[...]

CAP. VII. PATRIMONIUL

Art. 41. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI ERUDIO este constituit în numerar din contribuţia membrilor asociaţi fondatori şi este în valoare de 1000 RON.

Art. 42. Veniturile ASOCIAŢIEI ERUDIO provin din:

 1. cotizaţiile membrilor asociaţi;
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale îinfiinţate de ASOCIAŢIA ERUDIO;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe cu caracter accesoriu;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate care vor fi evidenţiate într-un registru special;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 43. ASOCIAŢIA ERUDIO poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de ASOCIAŢIA ERUDIO din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului ASOCIAŢIEI ERUDIO.

Art. 44. ASOCIAŢIA ERUDIO poate desfăţura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al ASOCIAŢIEI ERUDIO.

Art. 45. Toate acordurile, contractele, transferurile de bani şi valori ca şi orice alte operaţiuni financiare privind patrimoniul ASOCIAŢIEI ERUDIO se efectuează sub semnătura Preţedintelui în concordanţă cu Statutul şi cu dispoziţiile legale.

Art. 46. ASOCIAŢIA ERUDIO poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni care contravin obiectivelor ASOCIAŢIEI ERUDIO sau prevederilor prezentului Statut.

Art. 47. ASOCIAŢIA ERUDIO poate deschide cont la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare al ASOCIAŢIEI ERUDIO se vor putea efectua numai cu semnătura Preţedintelui sau a persoanei/persoanelor desemnate de aceasta în mod expres, prin împuternicire scrisă şi purtând ştampila ASOCIAŢIEI ERUDIO.

[...]

CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE

Art. 61. Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei ASOCIAŢIEI ERUDIO, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea reglementarilor legale şi a prevederilor privind cvorumul şi majoritatea necesare conform prevederilor statutare.

În toate cazurile, modificarea Actului constitutiv şi a Statutului se va face pe baza procesului-verbal al Adunării Generale, în formă autentificată.

Art. 62. Membri asociaţi recunosc prin aderare prevederile prezentului Statut, fiind întru totul de acord cu acesta şi obligându-se astfel să le respecte.

Art. 63. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

[...]

 

 

 

 
Video ERUDIO: 
 
Video ERUDIO: 
 Neagu Djuvara - Declinul civilizaţiei occidentale. Noi încotro?
Neagu Djuvara
Declinul civilizaţiei
occidentale. Noi încotro?

la Întâlnirea ERUDIO
din 11 noiembrie 2009
 
Video ERUDIO: 
 Andrei Plesu - La ce (mai) e buna cultura?
Andrei Pleşu
La ce (mai) e bună cultura?

la Întâlnirea ERUDIO
din 11 februarie 2010
 
Video ERUDIO: 
 Horia-Roman Patapievici - Despre Expresivitate
H.R. Patapievici
Despre Expresivitate

la A Treia Conferinţă de
Leadership Creativ
 
Recomandare Specială
Ioana PÂRVULESCU
Ioana Parvulescu
recomandă
Horoscop Literar
 
 
 
 
 
 
 
 
Parteneri
Maastricht School of Management
Artmark - Institutul de Management al Artei
Avenor College
Parteneri Media
CariereRadio Guerilla 24 FUNWall Street
   
Site de Adrian Pop © 2005 -  ERUDIO